In liefde met elkaar omgaan


Johannes 13:34
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt: net zoals ik u heb liefgehad, moet u ook elkaar lief hebben.Filippenzen 2: 3
Doe niets van rivaliteit of eigenwaan, maar in nederigheid tellen anderen belangrijker dan uzelf. Markus 12:31 Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. “Er is geen ander gebod, groter dan deze”.Johannes 15:12
“Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.Efeziërs 4: 29-32
Laat geen corrumperende gepraat uit je mond komen, maar alleen zoals is goed voor het opbouwen, zoals past bij de gelegenheid, opdat zij genade kan geven aan degenen die t horen. En vergeet niet de Heilige Geest van Alahayim, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing . Alle bitterheid en toorn en woede en geroep en laster van u worden gebracht, samen met alle boosheid. Wees lief voor elkaar, barmhartig, vergevende elkander, zoals Alahayim in Mechiyacha u vergeven heeft.Markus 12:30-31 Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze Alahayim , de Here is één, en gij zult de Here, uw Alahayim, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. 31Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.

Wij geloven en onderwijzen de ware doctrine van Yashe (uitgesproken als Yache) Meshiyacha, wat volgens de Wet en het Getuigenis is. Wij geloven in het fundament van de ware leer van berouw van dode werken (zonden), om niet meer te zondigen, gedoopt worden in een levend lichaam van water in de naam van Ahayah, Yashe en Rụwacha Kwadoshi. Het opleggen van handen om de Rụwacha Kwadoshi (Heilige Geest) te ontvangen, hopend op Yashe zullen we verheerlijkt worden in de opstanding van de doden, en alle geboden bewaken met de vruchten van de Geest, zodat we gerechtvaardigd kunnen zijn op de Dag van Oordeel wanneer alle mensen verantwoording moeten afleggen voor hun daden die op aarde worden gedaan. Wij geloven ook en prediken dat we allemaal de wet moeten houden, het getuigenis van Yashe moeten geloven, en volmaakt moeten zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is door alle vruchten van de geest te dragen. De perfectie die we allemaal moeten bereiken is Liefde (Liefde), die de band van volmaaktheid is, omdat Alahayim Liefde is.

1 Laten we daarom het woord van het begin in de leer van Meshiyacha verlaten en vervolgen tot in de perfectie; de fundering niet opnieuw gooien; geen berouw van dode werken, en van geloof in Alahayim, 2 van de doctrine van dopen, en van het opleggen van handen, en van de opstanding van de doden, en van eeuwig oordeel. 3 En dit zullen we doen met de waarheid, als Alahayim het wil.

Kolossenzen 3:14 14 En boven al deze dingen gesteld op de naastenliefde, die de band der volmaaktheid is. 1 Johannes 4: 8 8 Wie niet liefheeft, weet niet Alahayim; want Alahayim is liefde. Kolossenzen 3: 15-17 15 En laat de vrede van Alahayim in uw harten regeren, tot waartoe u ook in één lichaam wordt geroepen; en wees dankbaar. 16 Laat het woord van Meshiyacha rijkelijk wonen in u in alle wijsheid; elkaar leren en vermanen in psalmen en hymnes en spirituele liederen, zingen met genade in je hart naar AHAYAH. 17 En wat gij ook doet met woorden of daden, doe alles in de naam van de Adọnọ Yashe, dankzeggende aalmoezen en de Vader door hem. Efeziërs 5: 9 9 (Want de vrucht van de Geest is in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid;) Galaten 5: 22-25 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid, matigheid: tegen zulke is er geen wet. 24 En zij die in Meshiyacha’s zijn, hebben het vlees gekruisigd met de aandoeningen en lusten. 25 Laten we, als we in de Geest leven, ook in de Geest wandelen.