Koningkrijk is in jou


6:10 uw Koninkrijk komt, uw wil gedaan worden op aarde, zoals het is in de hemel.1 Corinthians 6:151 Corinthians 6:15-20King James Version (KJV) 15 weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Ik vervolgens nemen de leden van Christus, en laten de leden van een harlot? God verhoede. 16 wat? weet gij niet dat hij die is gekoppeld aan een harlot één lichaam is? voor twee, zegt hij, zullen tot één vlees. 17 maar hij die deel van de Here uitmaakt is één geest. 18 Flee ontucht. Iedere zonde die een man doet zonder het lichaam; maar hij die ontucht pleegt zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19 wat? weet gij niet dat je lichaam de tempel van de Heilige Geest die in u, die gij van God is, en gij zijt niet uw eigen? 20 want gij zijn gekocht met een prijs: daarom God verheerlijken in uw lichaam en uw geest, die Gods zijn.1 John 4:4King James Version (KJV) 4 gij van God, mijn lieve kinderen, en ze hebben overwonnen: want meer is hij die in jou, dan hij die in de wereld.3:2-7King James Version (KJV) 2 Stel uw genegenheid dingen hierboven, niet over dingen op de aarde. 3 want gij dood zijt, en je leven met Christus in God is verborgen. 4 wanneer Christus, die ons leven, wordt vermeld, dan waaiervormig zult gij ook met hem in glorie. 5 kastijden daarom uw leden die op de aarde; hoererij, onreinigheid, buitensporige genegenheid, kwaad wellust en begeerte, die afgoderij: 6 welke dingen omwille de toorn van God komt op de kinderen van ongehoorzaamheid: 7 waarin gij ook vier wijd kreeg enige tijd, toen gij in hen leefde.Hebreeën 12:26 wiens stem toen de aarde schudde: maar nu heeft hij beloofd, zeggende: nog eenmaal meer ik schud de aarde niet alleen, maar ook hemel. .Luke 17:21  noch zullen zij zeggen, Lo hier! of, lo er! want zie, het Koninkrijk van God is in u.Matthew 16:19King James Version (KJV) 19 en ik zal vergaan de sleutels van het Koninkrijk van de hemel: en wat gij op aarde binden zult is gebonden in de hemel: en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemel.Efeziërs 3:20King James Version (KJV) 20 hem nu welk vermag doen meer dan overvloedig vooral dat wij vragen of denken, volgens de macht die in ons werkt,Lucas 17:20-28King James Version (KJV) 20 en toen hij werd geëist van de Farizeeën, toen het Koninkrijk van God moeten komen, hij antwoordde hun en zeide, het Koninkrijk van God komt niet met observatie: 21 noch zullen zij zeggen, Lo hier! of, lo er! want zie, het Koninkrijk van God is in jullie. 22 en hij zeide tot de discipelen, de dagen zullen komen, wanneer gij verlangen zal om te zien een van de dagen van de zoon des mensen, en zult gij het niet zien. 23 en zij zullen zeggen tegen u, zie hier; en zie daar: ga niet na hen, noch hen volgen. 24 want als de bliksem, dat lighteneth uit enerzijds onder de hemel, schijnt tot het andere deel onder de hemel; zo zal ook de zoon des mensen zijn in zijn dag. 25 maar eerste moet hij lijden veel dingen, en van deze generatie worden afgewezen. 26 en zoals het was in de dagen van Noe, zo zal het zijn ook in de dagen van de zoon des mensen. 27 zij aten, zij dronken, zij trouwde met vrouwen, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag dat Noach in de ark en de zondvloed ingevoerd kwam, en vernietigde ze allemaal. 28 nederbuigen ook als het was in de dagen van veel; zij aten, zij dronken, ze kochten, ze verkocht, ze geplant, ze bouwde;